Bouw slimmer

Dankzij jarenlange expertise weet KPMS dat een goed bouwproces steunt op een aantal terugkerende elementen. Deze cruciale onderdelen in het proces zijn door KPMS verworden tot de pijlers waarop een efficiënt en doelmatig bouwproces rust. Als de fundering onder een goed gebouw. KPMS vindt dat het bouwproces beter verloopt als de opdrachtgever centraal staat. Daarom wordt er veel energie gestopt in het uitdiepen van de werkelijke behoefte van de opdrachtgever. Het zoeken naar de vraag achter de vraag. Door in te zoomen op de behoeftes en de kennis van de opdrachtgever is het mogelijk om iedere opdrachtgever een beslissende, maar ook verantwoorde rol in het bouwproces te geven. Hierdoor kan iedere opdrachtgever, met de expertise en service van KPMS, sterk betrokken blijven en mede richting geven aan het uiteindelijke proces.

BOUW slimmer met vier pijlers

Goed bouwadvies steunt volgens KPMS op vier pijlers:

Pijler

1

Opdrachtgever
staat centraal
in het
bouwproces

Pijler

2

Expertise
binnen elk
vakgebied
wordt benut

Pijler

3

Werken
volgens een
inzichtelijk
proces

Pijler

4

Excellente
voorbereiding voor
efficiëntie gedurende
het proces

BOUW Slimmer in vier fases

Binnen BOUW Slimmer deelt KPMS het bouwproces op in vier verschillende fases, waardoor het voor de opdrachtgever helder en overzichtelijk wordt.

Initiatieffase

Ieder (bouw)project begint met het achterhalen van de inhoudelijke vraag vanuit de opdrachtgever en met het opstellen van het Programma van Eisen (PVE). KPMS maakt alle hiaten inzichtelijk en bekijkt de eisen in combinatie met de omgevingsfactoren en de wensen van de opdrachtgever.

Voorbereidingsfase

In deze fase gaat KPMS dieper in op het Programma van Eisen. Het PVE wordt verder uitgewerkt en er wordt begonnen met het tekenen van een voorlopig ontwerp. Inventarisaties, bouwberekeningen, verschillende calculaties, gunningen en onderzoek naar eventuele subsidie- en investeringsaftrekmogelijkheden komen hierbij aan bod.

Uitvoeringsfase

KPMS is continu bezig om het bouwproces optimaal te begeleiden. KPMS bewaakt het proces en houdt toezicht. Daarnaast is KPMS een vraagbaak voor de opdrachtgever bij cruciale beslissingen. Zo wordt het gehele bouwproces efficiënt uitgevoerd zoals vooraf bepaald is met de opdrachtgever.

Opleveringsfase / Onderhoudsfase

De laatste fase staat geheel in het teken van een uitgebreid nazorgtraject. De toegevoegde waarde van KPMS stopt namelijk niet bij de oplevering, maar wordt mede bepaald door de expertise die ingezet wordt om ook na de oplevering een zo rendabel mogelijke exploitatie van het gebouw mogelijk te maken.

KPMS begeleidt alle onderhoudswerkzaamheden, stelt een meerjarenonderhoudsplan op en zorgt ervoor dat de diverse onderhoudscontracten en garantiestellingen worden gearchiveerd. Hierdoor heeft de opdrachtgever altijd inzicht in de juiste gegevens, gemaakte overeenkomsten en de status daarvan. Zo houdt KPMS het gehele onderhoudstraject overzichtelijk, transparant en in vertrouwde handen.

  • Meer dan 50 bouwexperts via één contactpersoon
  • Opdrachtgever centraal in het bouwproces
  • Expertise binnen elk vakgebied
  • Werken volgens een inzichtelijk proces
  • Helder inzicht en grip op exploitatiekosten