Inspecteren & Inventariseren

KPMS voert grondige inspectiewerkzaamheden uit, zowel voor als tijdens de bouw van diverse projecten. Zo worden gebouwen altijd volledig in kaart gebracht: voldoen deze aan alle kwaliteitseisen? KPMS is aanwezig bij ieder nieuwbouwproject, om op voorhand problemen te voorkomen. Maar ook als er bij een nieuwbouwproject door derden gebreken zijn geconstateerd, maakt KPMS de balans op. Als onafhankelijke partij voert KPMS de nodige bouwcontroles uit en kijkt hoe het er voor staat. Dit geldt ook voor de inspectie van bestaande bouw, wanneer KPMS een nulmeting uitvoert om de staat van het gebouw helder voor ogen te krijgen.

 • Inspecties volgens de NEN2767
 • RgD-BOEI methodiek
 • Nulmetingen
 • Beoordelen constructieve veiligheid betonconstructies galerijen en balkons (CUR 248)
 • Inmetingen gebouwen (NEN 2580)
 • Thermische onderzoeken
 • Luchtdichtheid controle
 • Lekdetectie
 • Werken met: O-Prognose

Tekenwerk

Een nauwkeurig tekenproces is een belangrijke stap richting de optimalisering van een bouwproject. Dankzij de geautomatiseerde technische uitwerkingen (o.a. BIM) van KPMS kan het bouwproces in de beste regie worden doorlopen.

 • Building Information Modeling (BIM)
 • 2D tekenwerk
 • Artist Impressions (3D tekenwerk)
 • Clash detectie / collision detection
 • Coördineren VO & DO
 • Vergunningstraject
 • Werktekeningen
 • Controle van tekenwerk
 • Werken met: Revit, Navisworks en Autocad

Programma van eisen

Middels een uitgebreid gesprek met de opdrachtgever verzamelt KPMS alle behoeftes rondom een project. De juiste vragen zijn hierbij cruciaal, immers: deze leiden tot de juiste antwoorden en oplossingen. KPMS is in staat om samen met de opdrachtgever exact datgene boven water te krijgen wat van belang is.

 • Inventariseren behoefte en wensen opdrachtgever
 • Programma van Eisen (PvE)
 • Opstellen BIM-handboek
 • Technische omschrijvingen
 • Opstellen bestek
 • Installatieadvies
 • EPA

Constructieadvies

Bij een bouwproject is het visuele aspect belangrijk, maar uiteindelijk gaat het vooral om de langdurige draagkracht: het is de kunst om het project zo neer te zetten dat de gebruiker er zo min mogelijk hinder van ondervindt. KPMS heeft de juiste mensen in huis om de meest constructieve oplossingen te bieden en daarin mee te denken over de visuele uitvoering. Voor optimale veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

 • Constructieadviezen
 • Constructieve berekeningen
 • Constructieve tekeningen
 • Werken met: Technosoft en 3Muri

Calculeren

Het is belangrijk om de kosten te bewaken wanneer een opdrachtgever met de uitvoering van een bouwproject bezig is. KPMS maakt alle kosten inzichtelijk die direct betrokken zijn bij het bouwproces. Hieronder vallen zowel de kosten voor de bouw (nieuwbouw, verbouw, renovatie, etc.) als voor het eventuele onderhoud, energieverbruik en de exploitatiekosten na de oplevering.

 • Kostenramingen
 • Directiebegrotingen
 • Calculaties
 • Screening calculaties
 • Exploitatiekosten (TCO)
 • Opstellen Meerjarenonderhoudsbegroting
 • Energie-investeringsaftrek en subsidie-trajecten
 • Werken met: IbisTrad

Plannen

Een gedegen planning maakt het gehele bouwtraject inzichtelijk en biedt een duidelijke leidraad. KPMS zorgt voor een heldere procesplanning voor de opdrachtgever en alle betrokken partijen. Vanaf de inventarisatie van de behoeftes tot aan de daadwerkelijke oplevering. Zo verloopt het bouwproces optimaal en wordt alles op tijd én op de meest efficiënte manier opgeleverd.

 • Procesplanningen
 • Uitvoeringsplanningen
 • MeerJarenOnderhoudsPlanning
 • Verhuis-/ wisselplanningen
 • Behoefteschema’s
 • Voortgangsbewaking
 • Beoordelen van planningen
 • Werken met: MS project

Aanbesteding en gunning

Aan de hand van het PVE zorgt KPMS ervoor dat de opdrachtgever het beste gunnings- of aanbestedingstraject krijgt. Dankzij jarenlange ervaring is KPMS in staat om als expert de opdrachtgever te begeleiden in het maken van de juiste keuzes. Wat vindt de opdrachtgever belangrijk? Daar legt KPMS de focus bij het vormen van een juiste beoordeling ten opzichte van een gunnings- of aanbestedingstraject. Hierbij is er ook altijd aandacht voor de periode na de oplevering.

 • Aanbesteding en gunning
 • Bouwteam
 • Design & Build
 • UAV-GC
 • Offerteverzoeken en opdrachtverstrekking

Project Management

KPMS begeleidt elk bouwproject door naast de opdrachtgever te staan en deze zoveel mogelijk te ontzorgen. KPMS houdt de opdrachtgever van alles op de hoogte en fungeert als een kundige gesprekspartner naar alle uitvoerende partijen. KPMS neemt de zorg bij de opdrachtgever uit handen en voorkomt zo veel onnodige stress.

 • Directievoering
 • Toezicht
 • Overleg met betrokken partijen
 • Communicatie met gebruikers
 • Vertegenwoordigen opdrachtgever
 • Bewaking documentenstroom
 • Meer-/ minderwerk bewaking

Nazorg

Waar bij veel projecten de focus ligt bij de daadwerkelijke bouw, stopt het daar niet. Het proces daarna is net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker. Denk aan het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en een gedegen kostenprognose. De nazorg is iets wat KPMS op voorhand meeneemt en waarin KPMS de sparringpartner is om de opdrachtgever achteraf te begeleiden. KPMS is op de hoogte van de actuele situatie. Het samenspel met andere partijen is daarbij belangrijk: zo kom je tot een gedegen oplossing, afgestemd op de behoeftes van de opdrachtgever.

 • Opstellen MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)
 • Verzamelen en verzorgen van revisiegegevens
 • Verzamelen garanties
 • Archiefbeheer